Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne i powierzchnie ochronne w Nadleśnictwie Zdroje

Zgodnie z aktualną wersją standardu FSC (FSC-STD-POL-01-01-2013), obowiązującą od 20 stycznia 2014 roku, realizując zapisy wskaźnika 6.4.1 Nadleśnictwo Zdroje wyznaczyło na swoim terenie ekosystemy reprezentatywne.

Ekosystemy reprezentatywne to przykłady istniejących ekosystemów zachowywane w swym stanie naturalnym, stosownie do zakresu działań gospodarczych oraz unikalnego charakteru danych zasobów (w przypadku terenów leśnych, za ekosystem uznaje się typ siedliskowy lasu), w których zachowano wszystkie możliwe fazy rozwoju danego ekosystemu.

Ekosystemy reprezentatywne stanowią  około 520 ha powierzchni Nadleśnictwa Zdroje.

Ekosystemy na terenie nadleśnictwa zostały wyznaczone na podstawie „Zasad wyznaczania powierzchni ochronnych oraz ekosystemów reprezentatywnych
na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu".

Materiały do pobrania:

Zasady wyznaczania powierzchni ochronnych oraz ekosystemów reprezentatywnych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

Zasady wyznaczania i gospodarowania w ekosystemach reprezentatywnych na terenie Nadleśnictwa Zdroje

Mapa występowania ekosystemów reprezentatywnych na terenie Nadleśnictwa Zdroje

Zgodnie z aktualną wersją standardu FSC (FSC-STD-POL-01-01-2013), obowiązującą od 20 stycznia 2014 roku, realizując zapisy wskaźnika 6.2.10 RDLP we Wrocławiu wyznaczyło na swoim terenie, powierzchnie ochronne.
Strefy ochronne i powierzchnie ochronne (Conservation zones and protection areas) to zdefiniowane tereny, które są stworzone i utrzymywane przede wszystkim dla ochrony gatunku, siedliska, ekosystemu, cech naturalnych lub innych specyficznych dla siedliska wartości ze względu na ich znaczenie dla środowiska naturalnego i kulturowego lub w celu monitoringu, oceny lub badań, niekoniecznie wykluczając możliwość prowadzenia działań gospodarczych.